خانه / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد رگن‌دشت – رودبار ادرو

ثبت نام مدارس شاهد رگن‌دشت – رودبار ادرو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد رگن‌دشت – رودبار ادرو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد رگن‌دشت – رودبار ادرو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو : آزمون مدارس تیزهوشان رگن‌دشت – رودبار ادرو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رگن‌دشت – رودبار ادرو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رگن‌دشت – رودبار ادرو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی رگن‌دشت – رودبار ادرو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان للپاسرک – لتر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان للپاسرک – لتر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان للپاسرک – لتر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد للپاسرک – لتر

ثبت نام مدارس شاهد للپاسرک – لتر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد للپاسرک – لتر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد للپاسرک – لتر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر : آزمون مدارس تیزهوشان للپاسرک – لتر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی للپاسرک – لتر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی للپاسرک – لتر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی للپاسرک – لتر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اکراسر – ایزکی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان اکراسر – ایزکی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان اکراسر – ایزکی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میانکی – میجلار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میانکی – میجلار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میانکی – میجلار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار : آزمون مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان میانکی – میجلار  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد میانکی – میجلار

ثبت نام مدارس شاهد میانکی – میجلار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد میانکی – میجلار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد میانکی – میجلار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میانکی – میجلار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میانکی – میجلار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان میانکی – میجلار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایشبن سفلی – ایشبن علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایشبن سفلی – ایشبن علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایشبن سفلی – ایشبن علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا : آزمون مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ایشبن سفلی – ایشبن علیا

ثبت نام مدارس شاهد ایشبن سفلی – ایشبن علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ایشبن سفلی – ایشبن علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ایشبن سفلی – ایشبن علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ایشبن سفلی – ایشبن علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »