خانه / نمونه دولتی و تیزهوشان

نمونه دولتی و تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دشت مورت علیا – دنگه خدایار

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دشت مورت علیا – دنگه خدایار ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دشت مورت علیا – دنگه خدایار  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار : آزمون مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دشت مورت علیا – دنگه خدایار

ثبت نام مدارس شاهد دشت مورت علیا – دنگه خدایار ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دشت مورت علیا – دنگه خدایار در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دشت مورت علیا – دنگه خدایار طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دشت مورت علیا – دنگه خدایار را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان : آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان

ثبت نام مدارس شاهد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دروله بالا – دروله پایین

ثبت نام مدارس شاهد دروله بالا – دروله پایین ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دروله بالا – دروله پایین در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دروله بالا – دروله پایین طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله بالا – دروله پایین

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله بالا – دروله پایین ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله بالا – دروله پایین  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین : آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دروله بالا – دروله پایین را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بلوچه – بوانه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بلوچه – بوانه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بلوچه – بوانه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بلوچه – بوانه

ثبت نام مدارس شاهد بلوچه – بوانه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بلوچه – بوانه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بلوچه – بوانه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه : آزمون مدارس تیزهوشان بلوچه – بوانه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلوچه – بوانه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلوچه – بوانه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بلوچه – بوانه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شویشه – شیخ وجیم

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شویشه – شیخ وجیم ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شویشه – شیخ وجیم  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »