خانه / فراگیر دانشگاه پیام نور

فراگیر دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو   

ثبت نام پیام نور واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو ثبت نام بدون کنکور واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد للپاسرک – لتر   

ثبت نام پیام نور واحد للپاسرک – لتر ثبت نام بدون کنکور واحد للپاسرک – لتر   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد للپاسرک – لتر   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اکراسر – ایزکی   

ثبت نام پیام نور واحد اکراسر – ایزکی ثبت نام بدون کنکور واحد اکراسر – ایزکی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اکراسر – ایزکی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اکراسر – ایزکی   

ثبت نام پیام نور واحد اکراسر – ایزکی ثبت نام بدون کنکور واحد اکراسر – ایزکی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اکراسر – ایزکی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد میانکی – میجلار   

ثبت نام پیام نور واحد میانکی – میجلار ثبت نام بدون کنکور واحد میانکی – میجلار   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میانکی – میجلار   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا   

ثبت نام پیام نور واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا ثبت نام بدون کنکور واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   

ثبت نام پیام نور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله ثبت نام بدون کنکور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد سربود – سرفقیه‌آباد   

ثبت نام پیام نور واحد سربود – سرفقیه‌آباد ثبت نام بدون کنکور واحد سربود – سرفقیه‌آباد   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد سربود – سرفقیه‌آباد   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد متکازین – مزرعه نعیم   

ثبت نام پیام نور واحد متکازین – مزرعه نعیم ثبت نام بدون کنکور واحد متکازین – مزرعه نعیم   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد متکازین – مزرعه نعیم   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی   

ثبت نام پیام نور واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی ثبت نام بدون کنکور واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد مرتع‌شهر – مرزبال   

ثبت نام پیام نور واحد مرتع‌شهر – مرزبال ثبت نام بدون کنکور واحد مرتع‌شهر – مرزبال   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد مرتع‌شهر – مرزبال   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد فریدون‌کلا – فلکا   

ثبت نام پیام نور واحد فریدون‌کلا – فلکا ثبت نام بدون کنکور واحد فریدون‌کلا – فلکا   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد فریدون‌کلا – فلکا   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد درزیکلاکریم کلا – درزیکلا نصیرائی   

ثبت نام پیام نور واحد درزیکلاکریم کلا – درزیکلا نصیرائی ثبت نام بدون کنکور واحد درزیکلاکریم کلا – درزیکلا نصیرائی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد درزیکلاکریم کلا – درزیکلا نصیرائی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پایین بیشه سر – پایین‌سرست   

ثبت نام پیام نور واحد پایین بیشه سر – پایین‌سرست ثبت نام بدون کنکور واحد پایین بیشه سر – پایین‌سرست   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پایین بیشه سر – پایین‌سرست   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ازارسی حسین‌خان‌زاده – ازارسی سعداله   

ثبت نام پیام نور واحد ازارسی حسین‌خان‌زاده – ازارسی سعداله ثبت نام بدون کنکور واحد ازارسی حسین‌خان‌زاده – ازارسی سعداله   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ازارسی حسین‌خان‌زاده – ازارسی سعداله   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد کنی‌بن – کوسه‌رز   

ثبت نام پیام نور واحد کنی‌بن – کوسه‌رز ثبت نام بدون کنکور واحد کنی‌بن – کوسه‌رز   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد کنی‌بن – کوسه‌رز   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد جوی جفت – جهاد سبز   

ثبت نام پیام نور واحد جوی جفت – جهاد سبز ثبت نام بدون کنکور واحد جوی جفت – جهاد سبز   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد جوی جفت – جهاد سبز   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دره دول – دشت‌آباد سفلی   

ثبت نام پیام نور واحد دره دول – دشت‌آباد سفلی ثبت نام بدون کنکور واحد دره دول – دشت‌آباد سفلی   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دره دول – دشت‌آباد سفلی   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آهنگران کاویانی – ابهر پایین   

ثبت نام پیام نور واحد آهنگران کاویانی – ابهر پایین ثبت نام بدون کنکور واحد آهنگران کاویانی – ابهر پایین   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آهنگران کاویانی – ابهر پایین   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد پاکل گراب – پلک گردل   

ثبت نام پیام نور واحد پاکل گراب – پلک گردل ثبت نام بدون کنکور واحد پاکل گراب – پلک گردل   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد پاکل گراب – پلک گردل   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق محمدبیگ علیا – قلعه‌جوق سبلان   

ثبت نام پیام نور واحد قشلاق محمدبیگ علیا – قلعه‌جوق سبلان ثبت نام بدون کنکور واحد قشلاق محمدبیگ علیا – قلعه‌جوق سبلان   دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد قشلاق محمدبیگ علیا – قلعه‌جوق سبلان   دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در ...

بیشتر بخوانید »