خانه / فراگیر دانشگاه پیام نور

فراگیر دانشگاه پیام نور

ثبت نام پیام نور واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

ثبت نام پیام نور واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی ثبت نام بدون کنکور واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آزگون – آشان  

ثبت نام پیام نور واحد آزگون – آشان ثبت نام بدون کنکور واحد آزگون – آشان  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آزگون – آشان  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد خواجه مرجان – درویش بقال

ثبت نام پیام نور واحد خواجه مرجان – درویش بقال ثبت نام بدون کنکور واحد خواجه مرجان – درویش بقال دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد خواجه مرجان – درویش بقال دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسبقران – اسطلو

ثبت نام پیام نور واحد اسبقران – اسطلو ثبت نام بدون کنکور واحد اسبقران – اسطلو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسبقران – اسطلو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اسیران – الهرد

ثبت نام پیام نور واحد اسیران – الهرد ثبت نام بدون کنکور واحد اسیران – الهرد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اسیران – الهرد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد اورتاسو – ایده لو

ثبت نام پیام نور واحد اورتاسو – ایده لو ثبت نام بدون کنکور واحد اورتاسو – ایده لو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد اورتاسو – ایده لو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد دوزال – دوست آشنا

ثبت نام پیام نور واحد دوزال – دوست آشنا ثبت نام بدون کنکور واحد دوزال – دوست آشنا دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد دوزال – دوست آشنا دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد موسی قیه – منصورآباد

ثبت نام پیام نور واحد موسی قیه – منصورآباد ثبت نام بدون کنکور واحد موسی قیه – منصورآباد دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد موسی قیه – منصورآباد دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد ترکمپور – ترکه داری

ثبت نام پیام نور واحد ترکمپور – ترکه داری ثبت نام بدون کنکور واحد ترکمپور – ترکه داری دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد ترکمپور – ترکه داری دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد زیارلو – ساری ‌سولی

ثبت نام پیام نور واحد زیارلو – ساری ‌سولی ثبت نام بدون کنکور واحد زیارلو – ساری ‌سولی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد زیارلو – ساری ‌سولی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد آمپار – آوالان

ثبت نام پیام نور واحد آمپار – آوالان ثبت نام بدون کنکور واحد آمپار – آوالان دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد آمپار – آوالان دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور واحد شبستر – عجب شیر

ثبت نام پیام نور واحد شبستر – عجب شیر ثبت نام بدون کنکور واحد شبستر – عجب شیر دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد واحد شبستر – عجب شیر دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مددكاري اجتماعی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی مددكاري اجتماعی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی مددكاري اجتماعی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی مددكاري اجتماعی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی ژنتیک پزشكی

ثبت نام پیام نور رشته دکتری تخصصی ژنتیک پزشكی ثبت نام بدون کنکور رشته دکتری تخصصی ژنتیک پزشكی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دکتری تخصصی ژنتیک پزشكی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای

ثبت نام پیام نور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای ثبت نام بدون کنکور رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش پهلوانی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته اطلاعات سیگنالی نظامی

ثبت نام پیام نور رشته اطلاعات سیگنالی نظامی ثبت نام بدون کنکور رشته اطلاعات سیگنالی نظامی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته اطلاعات سیگنالی نظامی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته خدمات پس از فروش خودرو

ثبت نام پیام نور رشته خدمات پس از فروش خودرو ثبت نام بدون کنکور رشته خدمات پس از فروش خودرو دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته خدمات پس از فروش خودرو دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته دامپروری – پرورش صنعتی گاو

ثبت نام پیام نور رشته دامپروری – پرورش صنعتی گاو ثبت نام بدون کنکور رشته دامپروری – پرورش صنعتی گاو  دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته دامپروری – پرورش صنعتی گاو  دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته امور زراعی – تولید برنج

ثبت نام پیام نور رشته امور زراعی – تولید برنج ثبت نام بدون کنکور رشته امور زراعی – تولید برنج دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته امور زراعی – تولید برنج دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته آرایشی و بهداشتی

ثبت نام پیام نور رشته آرایشی و بهداشتی ثبت نام بدون کنکور رشته آرایشی و بهداشتی دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته آرایشی و بهداشتی دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه از طریق برگزاری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام پیام نور رشته رشته معدن – استخراج

ثبت نام پیام نور رشته رشته معدن – استخراج ثبت نام بدون کنکور رشته رشته معدن – استخراج دانشگاه پیام نور بدین صورت است که در آن داوطلبان بدون نیاز به شرکت در کنکور سراسری میتوانند براساس سوابق تحصیلی وارد رشته رشته معدن – استخراج دانشگاه پیام نور شوند. در واقع این دانشگاه در مقطع کارشناسی ، علاوه بر اینکه ...

بیشتر بخوانید »