خانه / دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو

رشته های علمی کاربردی واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو رشته های علمی کاربردی واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد رگن‌دشت – رودبار ادروتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد للپاسرک – لتر

رشته های علمی کاربردی واحد للپاسرک – لتر رشته های علمی کاربردی واحد للپاسرک – لتر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد للپاسرک – لتر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد للپاسرک ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد للپاسرک – لتر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد للپاسرک – لتر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد للپاسرک – لتر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد للپاسرک – لترتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی

رشته های علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی رشته های علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اکراسر – ایزکی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اکراسر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی

رشته های علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی رشته های علمی کاربردی واحد اکراسر – ایزکی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اکراسر – ایزکی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اکراسر ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میانکی – میجلار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میانکی – میجلار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میانکی – میجلار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میانکی – میجلارتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد میانکی – میجلار

رشته های علمی کاربردی واحد میانکی – میجلار رشته های علمی کاربردی واحد میانکی – میجلار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد میانکی – میجلار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد میانکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیاتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا

رشته های علمی کاربردی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا رشته های علمی کاربردی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله

رشته های علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله رشته های علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد شاغوزکله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محلهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آبادتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد

رشته های علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد رشته های علمی کاربردی واحد سربود – سرفقیه‌آباد   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد سربود – سرفقیه‌آباد   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد سربود ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد متکازین – مزرعه نعیم

رشته های علمی کاربردی واحد متکازین – مزرعه نعیم رشته های علمی کاربردی واحد متکازین – مزرعه نعیم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد متکازین – مزرعه نعیم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد متکازین – مزرعه نعیم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد متکازین – مزرعه نعیم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد متکازین – مزرعه نعیم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد متکازین – مزرعه نعیمتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی

رشته های علمی کاربردی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی رشته های علمی کاربردی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلیتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد مرتع‌شهر – مرزبال

رشته های علمی کاربردی واحد مرتع‌شهر – مرزبال رشته های علمی کاربردی واحد مرتع‌شهر – مرزبال   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد مرتع‌شهر – مرزبال   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد مرتع‌شهر ...

بیشتر بخوانید »