خانه / دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایار

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایار: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایارتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایار

رشته های علمی کاربردی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایار رشته های علمی کاربردی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایار   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دشت مورت علیا – دنگه خدایار   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطانتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان

رشته های علمی کاربردی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان رشته های علمی کاربردی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تختگاه جهانبخش – تختگاه حسین سلطان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله بالا – دروله پایین

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله بالا – دروله پایین ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله بالا – دروله پایین: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دروله بالا – دروله پایینتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دروله بالا – دروله پایین

رشته های علمی کاربردی واحد دروله بالا – دروله پایین رشته های علمی کاربردی واحد دروله بالا – دروله پایین   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دروله بالا – دروله پایین   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بلوچه – بوانه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بلوچه – بوانه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بلوچه – بوانه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بلوچه – بوانهتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بلوچه – بوانه

رشته های علمی کاربردی واحد بلوچه – بوانه رشته های علمی کاربردی واحد بلوچه – بوانه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بلوچه – بوانه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بلوچه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شویشه – شیخ وجیم

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد شویشه – شیخ وجیم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شویشه – شیخ وجیم: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد شویشه – شیخ وجیمتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد شویشه – شیخ وجیم

رشته های علمی کاربردی واحد شویشه – شیخ وجیم رشته های علمی کاربردی واحد شویشه – شیخ وجیم   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد شویشه – شیخ وجیم   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلی

رشته های علمی کاربردی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلی رشته های علمی کاربردی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلی   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلی   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلی: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد وله‌ژیر – ونینه سفلیتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد بیددره – بیدرشان

رشته های علمی کاربردی واحد بیددره – بیدرشان رشته های علمی کاربردی واحد بیددره – بیدرشان   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد بیددره – بیدرشان   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد بیددره ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیددره – بیدرشان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد بیددره – بیدرشان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیددره – بیدرشان: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد بیددره – بیدرشانتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریه

رشته های علمی کاربردی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریه رشته های علمی کاربردی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریه   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریه   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریه

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریه: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد پیرسلیمان – تازه‌آباد سر اوریهتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد انجمنه – بلبر

رشته های علمی کاربردی واحد انجمنه – بلبر رشته های علمی کاربردی واحد انجمنه – بلبر   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد انجمنه – بلبر   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد انجمنه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انجمنه – بلبر

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد انجمنه – بلبر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انجمنه – بلبر: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد انجمنه – بلبرتحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغتحصیل نمایند ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ

رشته های علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ رشته های علمی کاربردی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد گل تپه سفلی – گل قباغ   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش

رشته های علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش رشته های علمی کاربردی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد  لاله‌ای – مبارک‌آباد کله رش   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »