خانه / دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته های علمی کاربردی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

رشته های علمی کاربردی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی رشته های علمی کاربردی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی  : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی  دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آزگون – آشان  

رشته های علمی کاربردی واحد آزگون – آشان رشته های علمی کاربردی واحد آزگون – آشان    : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آزگون – آشان    دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آزگون ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آزگون – آشان

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد آزگون – آشان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آزگون – آشان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد آزگون – آشان تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه مرجان – درویش بقال

رشته های علمی کاربردی واحد خواجه مرجان – درویش بقال رشته های علمی کاربردی واحد خواجه مرجان – درویش بقال   : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد خواجه مرجان – درویش بقال   دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه مرجان – درویش بقال

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه مرجان – درویش بقال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه مرجان – درویش بقال: داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد خواجه مرجان – درویش بقالتحصیل نمایند ولی قبل از ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اسبقران – اسطلو

رشته های علمی کاربردی واحد اسبقران – اسطلو رشته های علمی کاربردی واحد اسبقران – اسطلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اسبقران – اسطلو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اسبقران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسبقران – اسطلو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسبقران – اسطلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسبقران – اسطلو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسبقران – اسطلو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اسیران – الهرد

رشته های علمی کاربردی واحد اسیران – الهرد رشته های علمی کاربردی واحد اسیران – الهرد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اسیران – الهرد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد اسیران ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسیران – الهرد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اسیران – الهرد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسیران – الهرد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اسیران – الهرد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام به تحصیل در ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد اورتاسو – ایده لو

رشته های علمی کاربردی واحد اورتاسو – ایده لو رشته های علمی کاربردی واحد اورتاسو – ایده لو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد اورتاسو – ایده لو دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اورتاسو – ایده لو

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد اورتاسو – ایده لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اورتاسو – ایده لو : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد اورتاسو – ایده لو تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزال – دوست آشنا

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزال – دوست آشنا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزال – دوست آشنا : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد دوزال – دوست آشنا تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد دوزال – دوست آشنا

رشته های علمی کاربردی واحد دوزال – دوست آشنا رشته های علمی کاربردی واحد دوزال – دوست آشنا : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد دوزال – دوست آشنا دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد موسی قیه – منصورآباد

رشته های علمی کاربردی واحد موسی قیه – منصورآباد رشته های علمی کاربردی واحد موسی قیه – منصورآباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد موسی قیه – منصورآباد دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد موسی قیه – منصورآباد

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد موسی قیه – منصورآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد موسی قیه – منصورآباد : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد موسی قیه – منصورآباد تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد ترکمپور – ترکه داری

رشته های علمی کاربردی واحد ترکمپور – ترکه داری رشته های علمی کاربردی واحد ترکمپور – ترکه داری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد ترکمپور – ترکه داری دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ترکمپور – ترکه داری

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد ترکمپور – ترکه داری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ترکمپور – ترکه داری : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد ترکمپور – ترکه داری تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد زیارلو – ساری ‌سولی

رشته های علمی کاربردی واحد زیارلو – ساری ‌سولی رشته های علمی کاربردی واحد زیارلو – ساری ‌سولی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد زیارلو – ساری ‌سولی دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارلو – ساری ‌سولی

ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارلو – ساری ‌سولی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارلو – ساری ‌سولی : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به دانشگاه ، بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی واحد زیارلو – ساری ‌سولی تحصیل نمایند ولی قبل از اقدام ...

بیشتر بخوانید »

رشته های علمی کاربردی واحد آمپار – آوالان

رشته های علمی کاربردی واحد آمپار – آوالان رشته های علمی کاربردی واحد آمپار – آوالان : داوطلبانی که علاقه مند به ورود به رشته های کاردانی فنی واحد آمپار – آوالان دانشگاه علمی کاربردی بدون شرکت در آزمون می باشند می توانند از طریق ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، رشته های کاردانی و کارشناسی واحد آمپار ...

بیشتر بخوانید »