خانه / دانشگاه ازاد اسلامی

دانشگاه ازاد اسلامی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد رگن‌دشت – رودبار ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد رگن‌دشت – رودبار ادرو دوره های بدون کنکور واحد رگن‌دشت – رودبار ادرودانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد رگن‌دشت – رودبار ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد للپاسرک – لتر

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد للپاسرک – لتر ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد للپاسرک – لتر  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد للپاسرک – لتر  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد للپاسرک – لتر

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد للپاسرک – لتر دوره های بدون کنکور واحد للپاسرک – لتردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد للپاسرک – لتردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اکراسر – ایزکی  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی دوره های بدون کنکور واحد اکراسر – ایزکیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اکراسر – ایزکیدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی دوره های بدون کنکور واحد اکراسر – ایزکیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اکراسر – ایزکیدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اکراسر – ایزکی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اکراسر – ایزکی  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانکی – میجلار

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانکی – میجلار دوره های بدون کنکور واحد میانکی – میجلاردانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد میانکی – میجلاردانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانکی – میجلار

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانکی – میجلار ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانکی – میجلار  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد میانکی – میجلار  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا دوره های بدون کنکور واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیادانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ایشبن ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ایشبن سفلی – ایشبن علیا  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ایشبن ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محله دوره های بدون کنکور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محلهدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد شاغوزکله – شانه‌تراش‌محلهدانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سربود – سرفقیه‌آباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سربود – سرفقیه‌آباد دوره های بدون کنکور واحد سربود – سرفقیه‌آباددانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد سربود – سرفقیه‌آباددانشگاه آزاد هرساله ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سربود – سرفقیه‌آباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سربود – سرفقیه‌آباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد سربود – سرفقیه‌آباد  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد سربود – سرفقیه‌آباد  به صورت ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد متکازین – مزرعه نعیم

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد متکازین – مزرعه نعیم ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد متکازین – مزرعه نعیم  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد متکازین – مزرعه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد متکازین – مزرعه نعیم

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد متکازین – مزرعه نعیم دوره های بدون کنکور واحد متکازین – مزرعه نعیمدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد متکازین – مزرعه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد میانک ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلی دوره های بدون کنکور واحد میانک صیادی – میدان‌سر کشتلیدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد میانک ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرتع‌شهر – مرزبال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرتع‌شهر – مرزبال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد مرتع‌شهر – مرزبال  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد مرتع‌شهر – مرزبال  به صورت ...

بیشتر بخوانید »