خانه / دانشگاه ازاد اسلامی

دانشگاه ازاد اسلامی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد تپه اسماعیل‌آباد – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی دوره های بدون کنکور واحد تپه اسماعیل‌آباد – تورچی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد تپه اسماعیل‌آباد ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آزگون – آشان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آزگون – آشان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آزگون – آشان   : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آزگون – آشان   به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آزگون – آشان  

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آزگون – آشان   دوره های بدون کنکور واحد آزگون – آشان دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد آزگون – آشان ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه مرجان – درویش بقال

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه مرجان – درویش بقال ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه مرجان – درویش بقال  : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد خواجه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه مرجان – درویش بقال

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد خواجه مرجان – درویش بقال دوره های بدون کنکور واحد خواجه مرجان – درویش بقالدانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد خواجه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبقران – اسطلو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبقران – اسطلو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبقران – اسطلو : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اسبقران – اسطلو به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبقران – اسطلو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسبقران – اسطلو دوره های بدون کنکور واحد اسبقران – اسطلو دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اسبقران – اسطلو دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسیران – الهرد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسیران – الهرد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسیران – الهرد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اسیران – الهرد به صورت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسیران – الهرد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اسیران – الهرد دوره های بدون کنکور واحد اسیران – الهرد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اسیران – الهرد دانشگاه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورتاسو – ایده لو

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورتاسو – ایده لو ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورتاسو – ایده لو : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد اورتاسو – ایده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورتاسو – ایده لو

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد اورتاسو – ایده لو دوره های بدون کنکور واحد اورتاسو – ایده لو دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد اورتاسو – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزال – دوست آشنا

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزال – دوست آشنا ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزال – دوست آشنا : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد دوزال – دوست ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزال – دوست آشنا

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد دوزال – دوست آشنا دوره های بدون کنکور واحد دوزال – دوست آشنا دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد دوزال – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد موسی قیه – منصورآباد

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد موسی قیه – منصورآباد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد موسی قیه – منصورآباد : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد موسی قیه – ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد موسی قیه – منصورآباد

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد موسی قیه – منصورآباد دوره های بدون کنکور واحد موسی قیه – منصورآباد دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد موسی قیه ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترکمپور – ترکه داری

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترکمپور – ترکه داری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترکمپور – ترکه داری : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد ترکمپور – ترکه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترکمپور – ترکه داری

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد ترکمپور – ترکه داری دوره های بدون کنکور واحد ترکمپور – ترکه داری دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد ترکمپور – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیارلو – ساری ‌سولی

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیارلو – ساری ‌سولی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیارلو – ساری ‌سولی : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد زیارلو – ساری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیارلو – ساری ‌سولی

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد زیارلو – ساری ‌سولی دوره های بدون کنکور واحد زیارلو – ساری ‌سولی دانشگاه آزاد بهترین فرصت برای داوطلبانی می باشد که به هر دلیلی موفق به شرکت و یا قبولی در کنکور نشده اند و بدنبال راه و مسیر راحتی برای ورود به دانشگاه هستند. ثبت نام بدون کنکور واحد زیارلو – ...

بیشتر بخوانید »

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آمپار – آوالان

رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آمپار – آوالان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد واحد آمپار – آوالان : هرساله در راستای جذب داوطلبان جهت تحصیل در رشته های ارائه شده در این دانشگاه ثبت نامی برگزار می گردد و فرصت مناسبی است برای داوطلبانی که قصد ورود به دانشگاه آزاد در واحد آمپار – آوالان به صورت ...

بیشتر بخوانید »